Skolhem

Skolhem


Vad här kallas ”skolhem” är ett kollektivt boende för elever i omedelbar närhet till skolan. Det är i alla praktiska avseenden vad som på svenska brukar betecknas med ”internat”.  ”Internat” skulle dock ge fel associationer – de som bor på dessa hem är barn som kommer från byar eller områden där det inte finns någon skola alls eller vars familjer är för fattiga eller okunniga för att själva försäkra sina barn en utbildning. Därför har vi valt att kalla dem ”skolhem”, vilket beskriver ganska exakt just vad de är.

Dem vi här talar om står alla i kyrkans regi, antingen den anglikanska eller den katolska. I en traditionell, kristen missionstation finns det alltid en skola och ett skolhem. Det var ofta den första skolan på orten och behovet finns fortfarande. Dessa skolor och skolhem spelar en betydande roll. Inte bara på det personliga planet – många barn kommer från trasiga familjer eller från miljöer som inte ger dem något hopp om en annorlunda framtid – utan också socialt. Om en mission etableras inom ett område där det traditionella samhället är i upplösningstillstånd, där man super, gifter sig ung, lever från hand till mun och blir gammal innan man är fyrtio, kan det destruktiva mönstret brytas på mindre än en generation helt enkelt genom att kull efter kull av barn växer upp i en ny, disciplinerad miljö: skolhemmet.


Denna miljö är väl integrerad med det lokala samhället – föräldrarna har själva placerat barnen där, kommer och hälsar på och hämtar hem dem till skolloven – men den erbjuder likväl ett alternativ till vad som pågår i hembyn. Disciplinen i hemmen är rakt på sak och enkel: man går i kyrkan minst en gång om dagen, tvättar sina egna kläder, sover i stora sovsalar och studerar tillsammans i en läsesal. Det finns relativt gott om fritid och eftersom missionerna är ute på landet finns det i allmänhet ganska mycket plats för lek och sport. De flesta skolhem i missionerna tar in barn från lågstadiet upp till klass tio, enligt det brittiska systemet; somliga har hem också för college-studenter. I de flesta fall studerar eleverna dock vidare efter klass tio i någon närliggande stad.